Jesteś tutaj: Start » Aktualności

Otwarcie Platformy Widokowej


zobacz wszystkie zdjęcia z otwarcia!

Galeria zdjęć z budowy Platformy Widokowej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013


Muzeum Podkarpackie w Krośnie otrzymało z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika  Słowacka  2007-2013 dofinansowanie projektu Dziedzictwo archeologiczne regionów szansą na rozwój turystyki nr WTSL.02.01.00-18-250/10. Umowa została podpisana 16 lipca 2013 r. Muzeum jest Partnerem Wiodącym projektu, a Partnerem w Słowacji jest Krajoznawcze Muzeum w Hanuszowcach n/Toplą. 

Całkowita wartość projektu wynosi  887.734 EUR. Wartość dofinansowania dla Partnera Wiodącego wynosi 519.702 EUR, z czego 85% to środki UE, a 15% wkład własny.Projekt zakłada utworzenie dwóch nowych atrakcji turystycznych. W Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy wybudowana zostanie platforma widokowa, zaś w Hanuszowcach Park archeologiczny. Platforma widokowa jest budowana w najwyżej położonej części Skansenu, kilkadziesiąt metrów na zachód od Wałów Królewskich. Budowla składać się będzie z sześciu kondygnacji (odpowiednio w poziomach: 0,00 m 6,60 m, +13,20 m, +19,80 m, +26,40 m) (+33,00 m) połączonych zespołem biegów schodowych i spoczników. Jej wysokość sięgać będzie 44 m, zaś poziom obserwacyjny dostępny dla turystów znajdować się będzie na wysokości 19,80 m i drugi na wysokości 33,00 m. Wejście na platformę stanowić będzie integralną część zwiedzania Skansenu, co pozwoli turystom całościowo spojrzeć na Karpacką Troję, podziwiać monumentalizm grodziska i geniusz inżynieryjny naszych przodków.  Platforma będzie gotowa i udostępniona zwiedzającym już w czerwcu 2014 r. Ze względu na położenie oraz walory krajobrazowe regionu platforma stanowić będzie doskonały punkt obserwacyjny pozwalający podziwiać rozległe obszary Beskidów, Pogórzy Karpackich i Dołów Jasielsko-Sanockich. Przy dobrej pogodzie i odpowiedniej przejrzystości powietrza turyści będą mogli dostrzec nawet odległe o ponad 100 km pasmo Tatr. Umożliwi ona obserwowanie tego, co dzieje się w Skansenie z każdego punktu na świecie, przez umieszczoną tam kamerę internetową. Piękno Podkarpacia będzie można podziwiać przez zainstalowane lunety.

W Hanuszowcach projekt zakłada wybudowanie Archeoparku, obejmującego rekonstrukcje budownictwa mieszkalnego i obronnego, którego zakres chronologiczny sięga od epoki kamienia po średniowiecze. Zostanie w nim zrekonstruowanych pięć domostw, które będą wyposażone w przedmioty codziennego użytku, charakterystyczne dla danej epoki. Całość otoczona zostanie palisadą. Powierzchnia archeoparku liczyć będzie 3500 m2. Na tym terenie zrekonstruowane zostanie 5 domostw (paleolityczne, neolityczne, z epoki brązu, lateńskie i słowiańskie) oraz otaczająca kompleks palisada. Dla zwiedzających przygotowane zostaną ścieżki umożliwiające łatwe i komfortowe zwiedzanie. Domostwa zostaną wyposażone w rekonstrukcje dawnych przedmiotów codziennego użytku, charakterystyczne dla danej epoki. W ramach inauguracji działalności skansenu Muzeum w Hanuszowcach, korzystając z doświadczenia pracowników Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy oraz własnych zorganizuje festyn archeologiczny, który stanowi kwintesencję popularyzacji dziedzictwa archeologicznego oferując uczestnikom bezpośredni udział w rekonstrukcji niemal wszystkich elementów pradziejowej rzeczywistości. Na koniec realizacji projektu przewidziano organizację naukowej i wspólnej 2-dniowej konferencji, której pierwszy dzień odbywać się będzie w Słowacji, drugi w Polsce. Podczas konferencji jej uczestnicy - muzealnicy, przedstawiciele świata nauki i polityki, przedstawiciele organizacji turystycznych, touroperatorzy i przewodnicy - zapoznawać się będą z nowymi atrakcjami, co pozwoli wpisać je jako obowiązkowy punkt wycieczek organizowanych na terenie pogranicza. Wydany drukiem zostanie folder i materiały z konferencji. Realizacja projektu zakończy się w październiku 2014 roku.  Już dzisiaj zapraszamy do zwiedzania nowych atrakcji kulturowych.

 

 

Wykonawca robót budowlanych został  wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego - Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. Zbuduje ono platformę widokowa za kwotę 1.962.269.41 zł brutto. Umowa została podpisana  27.08.2013 r.  

Inspektorem Nadzoru została Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. za kwotę 62.976 zł brutto.

Inspektorzy Nadzoru: mgr inż. Krzysztof Łopatkiewicz, mgr inż. Tadeusz Zygmunt

Koordynatorem projektu jest  mgr inż. Mariusz Chmiel

Kierownikiem budowy jest mgr inż. Grzegorz Piątek

Platformę zaprojektowała Pracownia Architektury i Konstrukcji „ArchiMark” Marek Laskoś w Krośnie. Zespół Projektowy wystąpił w składzie: mgr inż. arch. Marek Laskoś, mgr inż. arch. Roman Zimka,  inż. Władysław Świeboda, mgr inż. Krzysztof Nowak, mgr inż. Henryk Kalisz, inż. Jan Woźniak, mgr inż. arch. Krzysztof Habrat.

Informacji o projekcie udziela Jan Gancarski – dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

tel. +48 13 4321376

Na realizację platformy składają się roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowę, drogi dojazdowej i ogrodzenia, placu budowy, zaplecza budowy), roboty  budowlane (wykonanie fundamentów – prace ziemne zbrojeniowe, szalowanie, betonowanie), wykonanie konstrukcji platformy  (przygotowanie konstrukcji, montaż konstrukcji stalowej, montaż podestów z blachy, montaż barierek, pokrycie dachu blachą), roboty wykończeniowe (rynny, rury spustowe, oświetlenie, posadzka z płytek GRES), wykonanie dróg i chodników (droga dojazdowa, chodnik, schody terenowe, zabezpieczenie skarpy, ogrodzenie) rozbiórka drogi i tymczasowego ogrodzenia, uporządkowanie terenu budowy oraz wykonanie linii kablowej niskoprądowej, monitoringu platformy widokowej, linii kablowej elektroenergetycznej i oświetlenia Platformy widokowej.

Głównym celem projektu jest stworzenie nowych atrakcji turystycznych na terenie pogranicza polsko-słowackiego, co przełoży się na wzrost turystycznej atrakcyjności regionów i ich integracji. Stworzone zostaną nowe możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obu regionów. Cele szczegółowe to stworzenie nowych możliwości do badań nad przeszłością regionów oraz edukacji archeologicznej i historycznej, wzmocnienie więzi partnerskich i stworzenie nowych perspektyw współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami projektu i współpracującymi z nimi podmiotami oraz wzrost dochodów z turystyki i przemysłów czasu wolnego w regionach.

Działania i etapy realizacji projektu

Poszczególne działania w ramach realizacji projektu zgrupowane zostały w 3 zasadnicze etapy oraz etap przygotowawczy. W ramach etapu przygotowawczego zwieńczonego złożeniem wniosku aplikacyjnego partnerzy kilkakrotnie spotykali się, aby omówić szczegóły projektu. Wspólnie analizowano bieżącą sytuację i problemy, definiowano potrzeby, dopracowywano wspólną wizję projektu, dzielono obowiązki. Każdy z partnerów przygotowywał niezbędne dokumenty, w tym dokumentację techniczną dot. własnego komponentu projektu. Partnerzy wspólnie sporządzili wniosek aplikacyjny oraz skonstruowali budżet i harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zasadnicza faza realizacji projektu obejmować będzie działania z zakresu zarządzania i koordynacji projektu, realizacji budowy platformy widokowej w Trzcinicy i skansenu archeologicznego w Hanuszowcach oraz promocji. Będzie to etap niemniej ważny niż realizacja faktycznych założeń projektu, czyli budowy nowych atrakcji turystycznych. Etap inwestycji podzielony został na 4 działania. Te kluczowe to budowa platformy widokowej w Trzcinicy oraz skansenu w Hanuszowcach. Będą to działania najkosztowniejsze i najbardziej złożone. Etap ten obejmować będzie również zakup i montaż niezbędnego wyposażenia dla każdego z obiektów. W przypadku platformy będą to lunety pozwalające na bardziej skrupulatną "eksplorację" krajobrazu z poziomu obserwacyjnego oraz kamera przekazująca obraz bezpośrednio do internetu. Skansen w Hanuszowcach zostanie natomiast wyposażony w repliki odzieży, broni i przedmiotów codziennego użytku doskonale obrazujących rozwój cywilizacyjny w poszczególnych epokach. Działania z zakresu promocji i informacji obejmować będą wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz pamiątkowych wg wytycznych zdefiniowanych w dokumentach programowych, prowadzenie bezkosztowej kampanii informacyjnej poprzez aktualizacje obrazujące postępy w realizacji projektu na stronach internetowych partnerów, udzielanie wywiadów prasowych oraz organizowanie spotkań, prelekcji i odczytów. W celach informacyjnych strona polska przygotuje folder prezentujący platformę widokową oraz jej walory. Strona słowacka informacyjny materiał o skansenie. Ważnym elementem tego etapu będzie konferencja naukowa i  festyn zorganizowany w Hanuszowcach w ramach inauguracji działalności placówki. Jako podsumowanie partnerzy wspólnie zorganizują 2-dniową konferencję, z udziałem przedstawicieli branży turystycznej, środowisk naukowych i władz lokalnych.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie i Muzeum w Hanuszowcach jest projektem unikatowym, innowacyjnym i pionierskim. Wykorzystuje bowiem dziedzictwo archeologiczne jako pozostałość po kulturach i ludach, które przed setkami, a nawet tysiącami lat, nie znały barier politycznych funkcjonujących obecnie. Projekt ma za zadanie podkreślenie panującej wówczas spójności terenu pogranicza, istniejącego pomimo problemów komunikacyjnych wynikających z geografii terenu. Jednocześnie poprzez ukazanie podobieństwa i jedności wynikających z faktu zamieszkiwania tego obszaru przez przedstawicieli tych samych kultur, chce zaakcentować konieczność przynajmniej częściowego powrotu do tamtej sytuacji poprzez obecną współpracę transgraniczną na wielu płaszczyznach, w tym na płaszczyźnie turystyki.Do góry