Jesteś tutaj: Start » Wydarzenia kulturalne

KONFERENCJA ARCHEOLOGICZNA


Jan Gancarski

Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach
16 i 17 listopada 2017 r. 
Pałac Biskupi, ul. J. Piłsudskiego 16

Program konferencji

16 listopada 2017 r., czwartek

Sesja I, godz. 9.00 – 14.00

mgr Jan Gancarski (dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie) – otwarcie konferencji
dr hab. Jaroslav Peška (Ołomuniec) – Kontakty Moravy a Slezska s uzemim severně Karpat na počiatku doby bronzovej
dr Paweł Madej (Krosno) – Schyłek kultury mierzanowickiej w Karpatach i na ich północnym przedpolu
mgr Jarosław Fraś, mgr Marek Materna (Wieliczka, Bochnia) – Stanowisko Bochnia – Chodenice 43 w epoce brązu
mgr Jan Gancarski (Krosno) – Osada obronna w Brzezówce, pow. Tarnowiec, stan. 10
mgr Joanna Jędrysik, dr hab. Marcin S. Przybyła (Kraków) – Kamienne fortyfikacje osady obronnej w Maszkowicach (Karpaty Zachodnie): produkt lokalnej adaptacji czy idée fixe?
Štefan Olšav (Bratislava) – Nálezy kamennej industrie z Pustého Čemerného v kontexte pravekého vývoja na Východoslovenskej nižinie
PhDr. Marián Soják, PhD. (Spišska Nová Ves) – Pohrebisko zo staršej až strednej doby bronzovej v Spišskej Novej Vsi (predbežné výsledky sezony 2016-2017)
PhDr. Ladislav Olexa, mgr Tomáš Nováček (Košice, Brno) – Pohrebisko v Nižnej Myšli (1977-2016)
mgr Jan Gancarski, dr Paweł Madej (Krosno) – Skarb złotych bransolet z Dębowca i brązowych mieczy z Nowego Żmigrodu

Dyskusja
Przerwa obiadowa


Sesja II, godz. 15.00 – 20.00

Lucia Szabová (Bratislava) – Kovolejársky objekt No. 519 z počiatkov strednej doby bronzovej z Nižnej Myšle
mgr Pavol Bobek (Nitra) – Mohylové pohrebisko v Bukovej 
dr Dalia A. Pokutta (Stockholm) – Emergence and evolution of new forms of power in the early bronze age central Europe. Bioarchaeology of high rank burials from Poland, Germany and Slovakia
mgr Petra Chebenová, mgr Michal Cheben (Nitra) – Osídlenie katastra obce Lontov a bližšieho okolia v dobe bronzovej
dr hab. Jacek Górski, dr Paweł Jarosz (Kraków) – Pogranicza kulturowe w Karpatach polskich i na ich przedpolu w początkach epoki brązu
mgr Joanna Adamik-Proksa, mgr Joanna Ligoda (Rzeszów) – Osada kultury trzcinieckiej w Białobrzegach, pow. leżajski jako przyczynek do badań nad stylistyczno-chronologiczną zmiennością ceramiki oraz organizacją przestrzenną osad kultury trzcinieckiej
mgr Jakub Skłucki, Karolina Zagrabiańska (Kraków) – Lipie – mikroregion osadniczy w Starym Sączu
mgr Wojciech Rajpold (Rzeszów) – Wyznaczniki pochówków dziecięcych w TKŁ w świetle analiz statystycznych
Dr.h.c. PhDr. prof. Václav Furmánek, DrSc., PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. (Nitra) – Hroby s britvami v Radzovciach a ich vsťah k elitám doby popolnicových poli v karpatskej oblasti
mgr Barbara Zajacová (Nitra) – Pohrebisko lužickej kultury v Mikušovciach, okres Ilava

Dyskusja
Godz. 20.30 – Spotkanie towarzyskie


17 listopada 2017 r., piątek

Sesja III, godz. 9.00 – 14.00

PhDr. Ján Beljak, PhD., Noémi Beljak Pažinová, Mária Jankovičová (Zvolen) –  Nowe wyniki badań na grodzisku z późnej epoki kamienia i epoki brązu na stanowisku Pusty hrad w Zwoleniu (Słowacja)
mgr Marta Korczyńska (Kraków) – Cmentarzysko ciałopalne z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Janowicach, gm. Pleśna, stan. 44 (AZP 106-65/103)
PhDr. Elena Miroššayová, CSc. (Košice) –  Nálezy jantáru na pohrebisku z doby halštatskej v Ždani
PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD. (Hanušovce nad Topl'ou) – Nížinné sídliská záveru doby bronzovej v slovenskom hornom Potisí na príklade Nižného Hrušova a Vlače (okr. Vranov n. T.)
mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży (Bielsko-Biała) – Rola komunikacyjna Kotliny Żywieckiej w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza
mgr Joanna Jędrysik, mgr Joanna Markiewicz, mgr Ewa Rydzewska, mgr Justyna Rzońca (Kraków) –  Rezultaty analiz chronologiczno-przestrzennych materiałów z badań dawnych osady w Zabrzeży, pow. nowosądecki
mgr Michał Mazur, mgr Karol Dzięgielewski, mgr Anna Maślak, Piotr Gruba (Kraków) – Organizacja warzelnictwa soli na północnym przedpolu Karpat w zachodniej Małopolsce w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
mgr Jarosław Fraś (Wieliczka) – Warzelnictwo w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza – zabytki w zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
mgr Marek Materna (Bochnia) – Nowe stanowiska kurhanowe w rejonie Bochni, woj. małopolskie

Dyskusja
Przerwa obiadowa

Sesja IV, godz. 15.00 – 18.30

prof. dr hab. Jan Chochorowski (Kraków) – Krzyżowe ozdoby kołczanów z Kotliny Karpackiej jako przejaw recepcji scytyjskich wzorców kulturowych
prof. dr hab. Wojciech Blajer (Kraków) – Stare i nowe skarby wyrobów metalowych w Karpatach polskich
prof. dr hab. Wojciech Blajer, dr Piotr Kotowicz, dr Marcin Biborski (Kraków, Sanok) – Nowe znaleziska siekierek z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
prof. PhDr. Mariá Novotná, DrSc. (Nitra) – Depoty bronzov a ich význam pre poznanie hospodárstva doby bronzovej v období popolnicových polí
mgr Jan Gancarski, mgr Tomasz Leszczyński (Krosno) – Skarb z Lubatówki
prof. dr hab. Maciej Pawlikowski (Kraków) – Mineralogia i chemia brązów. Stanowisko archeologiczne Bieżanów, przedpole Karpat

Dyskusja
Podsumowanie obrad

Koszt udziału w konferencji 80 zł.

Do góry